Muddring Lindholmsviken

2021-05-09

Att rädda vattenspegeln i Lindholmsviken har varit ett allmänt önskemål under lång tid. Vikens inre del har successivt kommit att grundas upp och växa igen.

Tillsammans med andra föreningar med verksamhet i området har arbetsgrupper under åren tagit fram förslag till åtgärder som kan stoppa utvecklingen.

Förslagen har blivit liggande sedan kommunen avvisat framförda önskemål om ekonomiskt bidrag. Föreningsstämman 2006 beslutade slutligen att uppdra till styrelsen att, förutsatt att nödvändiga tillstånd erhålls, genomföra muddring och anlägga en promenadväg och en med stranden längsgående brygga inom en kostnadsram om 500 000 kr.Under försommaren 2006 lät styrelsen ett konsultföretag utföra bottensedimentprover att bifoga en ansökan om muddringslov. Provresultatet var helt utan anmärkning.

I august detta år skickade ÖVF ansökningshandlingar till kommunen gällande tillstånd att muddra och att deponera muddermassorna i anslutning till muddringsområdet. Kommunen uttalade sig positivt men bedömde att ärendet var av den karaktären att det före beslut måste underställas länsstyrelsen.I avvaktan på länsstyrelsens ställningstagande kontaktades under hösten 2006 Roslagsvatten för att reda ut eventuella problem med den trumma för bräddning av avloppsvatten som finns i direkt anslutning till muddringsområdet.

Underhandskontakter togs också med tänkbara entreprenörer.Länsstyrelsens svar kom först någon månad in på 2007. Det tolkades som positivt. Länsstyrelsen överlät till kommunen att fatta beslut. Förvåningen blev därför stor när kommunen i början av mars i stället för att lämna tillstånd skickade en skrivelse i vilken man uttryckligen förbjöd ÖVF att vidta några som helst muddringsåtgärder innan vissa villkor var uppfyllda. Bl.a. fanns antydningar om krav på ytterligare provtagningar och utökat tekniskt underlag.Under våren 2007 höll ÖVF överläggningar med kommunen för att reda ut vilka önskemål om kompletteringar som man hade. Slutsatsen blev att kommunen skulle låta sig nöja med vissa kompletterande uppgifter samt ett mer detaljerat ritningsunderlag.

De kompletteringar som bedömdes nödvändiga lämnades in.Projektet kräver bygglov. Som en förberedelse inför kommunens bygglovprövning med formella grannförfrågningar höll styrelsen därför informationsmöten i juni med närboende och andra intresserade. Alla direkt berörda fastighetsägare utom en intygade skriftligen att man tillstyrkte projektet. Vid den formella grannförfrågan som kommunen senare gjorde motsatte sig denne enda fastighetsägare projektet.I en skrivelse i juli 2007 meddelade kommunens Exploateringsenhet att kommunen som markägare inte hade något att erinra mot att projektet genomfördes som planerat .

ÖVF väntade på de formella tillstånden från Miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK). På fråga under tidig höst varför detta dröjde fick ÖVF beskedet att ÖVF: s ansökan sänts till länsstyrelsen för prövning enligt miljöskyddslagen. ÖVF ifrågasatte detta och påpekade att länsstyrelsen redan gjort denna prövning och beslutat att det var upp till kommunen att ta ställning. Strax före den gångna julen kontaktades ÖVF av länsstyrelsens handläggare som undrade varför ärendet åter hamnat där. "Kommunen har ju beslutsrätt enligt länsstyrelsens tidigare beslut." I början av februari 2008 fick föreningen del av ett yttrande som MHK den 23 januari sänt till länsstyrelsen. Av yttrandet framgår inte vad länsstyrelsen frågat om men att MHK anser att det finns ett flertal brister i det underlag som ÖVF lämnat in. Det gäller bl.a. bristande redovisning av syftet med muddringen, brister i ritningsunderlaget, osäkerhet i bottensedimentprover och avsaknad av beskrivning av konsekvenserna för djur- och växtliv.

Styrelsen söker nu klarlägga vad som ligger bakom de senaste turerna i ärendet. Vilka frågor har länsstyrelsen ställt till kommunen? Varför har MHK inte kontaktat ÖVF om man inte varit nöjd med det underlag föreningen lämnat in? Fortsättning (20080926)Efter ytterligare några turer så kom äntligen besluten i rask följd från Länsstyrelsen 2008-03-04, från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-07 och slutligen beslut om marklov från Byggnadsnämnden 2008-05-20.Styrelsen utsåg inom sig en arbetsgrupp "Upphandlingsgruppen" bestående av Christina Widar, Göran Byqvist, Johan Nuder samt Göran Palm (projektansvarig). Gruppen arbetade under sommaren fram ett anbudsunderlag som sändes 2008-08-08 till fyra stycken vidtalade entreprenadföretag .I början av september förelåg tre stycken anbud varav det lägsta av anbuden ,och i övrigt mest fördelaktiga, antogs vid styrelsemöte 2008-09-24. Anbuden löd på 345.000:-, 460.000:- och 600.000:-och skiljde sig inte på någon avgörande punkt från varandra.Det företag, PRL AB i Enköping som kom att anlitas hade dessutom fått rekommendationer av TBK, som anlitat det vid muddringen av Runömarinan.Muddringsarbetena påbörjades i november 2008 och slutbesiktigades april 2009.

Kommunen hade underhand kontaktats angående eventuell teknisk och ekonomisk samverkan med ÖVF i avsikt att avvärja framtida översvämningshot med resultatet att ansvaret för sådana förebyggande åtgärder inte ligger hos kommunen utan hos respektive fastighetsägare själv, hade kommunen låtit meddela.

Beskrivning

Etapp 1
Upprustningen har i korthet inneburit att : den idag grunda och igenväxande västra och norra delen av viken har åtgärdats den fria vattenspegeln har utökats genom borttagning av vass och blötmark. stranden har gjorts mer tillgänglig genom att stranden rensats från sten och bråte även på den östra sidan. den otillgängliga blötmarken har gjorts tillgänglig genom att de uppgrävda massorna som lagts på land planats ut till en nivå om cirka 0.5 m över befintlig mark efter det att de fått ligga och torka ett år Djupet i den upprustade västra och norra delen är nu c:a 1 m . Muddringen har inneburit upptagning av bottensedimenten genom grävning från pråm samt mottagande med grävmaskin och vidaretransport av massorna med dumper.

Etapp 2
De deponerade massorna har finplanerats och gräsbesåtts sommaren/hösten 2010

Etapp 3
En strandstig kommer under sommaren 2011 att anläggas som förbindelse mellan Strandvägen och befintlig gångstig vid Hödervägen. Stigen utförs som grusväg ovanpå en tät duk, vilken ska förhindra att vass tränger upp i ytan.