Stadgar

Skärgård i Österskär

Stadgar

för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993. Reviderade 2007, 2008 och 2016.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a.

Föreningen är en ekonomisk förening.

§ 2 Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Österskär, Österåkers kommun i Stockholms län.

§ 3 Ändamål

Föreningens ändamål är att förvalta föreningens egendom, verka för den allmänna trevnaden i Österskär samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i Österskär.

§ 4 Medlemskap mm

Var och en som bor i fastighet med registerbeteckning Tuna belägen inom det område, vilket markerats i Bilaga 1, har rätt att bli medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse.Varje medlem har en röst.Styrelsen äger besluta att medlem, på grund av lång tids medlemskap,på grund av särskilda insatser för föreningen eller på grund av särskilda skäl, skall utnämnas till hedersmedlem. Hedersmedlem äger samma rättigheter och skyldigheter som annan medlem med undantag dock för att heders-medlem är befriad från att erlägga årsavgift.

Ett hedersmedlemskap är personligt och kan ej övergå till annan genom överlåtelse, bodelning, gåva eller arv. Maka/e äger dock träda i avlidenmakes/as ställe såsom hedersmedlem. Den rösträtt som är förenad med ett hedersmedlemskap upphör automatiskt då hedersmedlemmen upphör att vara boende i det område som anges i första stycket.

§ 5 Insats och avgifter

Varje medlem skall deltaga i föreningen med en insats av 10 (10) kronor.Medlem får deltaga endast med enkel insats.Inbetalning av insats skall ske inom en månad efter anfordran.Årsavgift om högst 1/100 av basbeloppet fastställes på ordinarieföreningsstämma för nästföljande verksamhetsår.Betalning av årsavgift skall erläggas inom en månad efter erhållen avi om inbetalning. Medlem som inte inbetalt aviserad avgift före årets utgång får uteslutas av styrelsen.Avgift för särskild av föreningen tillhandahållen förmån, t.ex. bryggavgift,fastställes på ordinarie föreningsstämma. Den skall betalas i den ordningstyrelsen bestämmer. Sådan avgift får inte överstiga 1/5 av basbeloppetper år. Medlem som inte har betalt aviserad avgift före årets utgång får inte behålla sin båtplats.

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma. Ordförande utses för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma samt övriga styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet med växelvis avgång för halva antalet vartannat år.

Utöver dessa väljer ordinarie föreningsstämma två suppleanter för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma.Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet styrelseledamöter är tillstädes samt av de närvarande så många är ense om beslutet som motsvarar hälften av samtliga styrelseledamöter.

Styrelsen äger ej utan särskilt bemyndigande från senaste extra eller ordinarie föreningsstämma

 • förvärva fast egendom
 • pantsätta fast egendom
 • sälja fast egendom
 • upplåta fast egendom genom t.ex. nyttjanderätt, arrende eller servitut
 • upptaga större rörelsekredit än SEK 50.000
 • upptaga andra lån än rörelsekredit

Styrelsearvode skall utgå endast efter beslut av föreningsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma utses två revisorer jämte två suppleanter.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 9 Valnämnd

Ordinarie föreningsstämma utser valnämnd, bestående av tre ledamöter.Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till ordförande och de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnd kan omväljas högst två gånger i följd.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 11 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år före juni månads utgång.

Följande frågor skall därvid förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 5. Styrelsens berättelse med årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av årsavgift och annan avgift
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av revisorssuppleanter
 16. Val av ledamöter i valnämnden
 17. Övriga frågorMotioner till ordinarie föreningsstämma skall inlämnas till styrelsen föredecember månads utgång

§ 12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna ellerminst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar med angivande av skäl påkallar detta.

§ 13 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarnaskall ske skriftligen minst två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse kan ske via e-mail till den som anmält sin emailadresstill styrelsen. I annat fall skall kallelse ske med post.

§ 14 Medlemskaps upphörande

Medlem som upphör att bo i Österskär upphör automatiskt att varamedlem i föreningen. Detta gäller dock ej hedersmedlem.Vill medlem utträda ur föreningen skall han skriftligen anmäla detta hos styrelsen. Medlem som efter anmälan utträtt ur föreningen ansvarar för samtliga avgifter till föreningen för det år varunder utträdet skett. Erlagda avgifter till föreningen återbetalas inte Erlagd insats återbetalas inte utom i fall som anges i 7 Kap.15§ andra stycket och 12 Kap. 4 § andra stycket i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Medlem som avsiktligt motverkar föreningens intressen får uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Beslutet kan inom 14 dagar från delfåendet överklagas av den uteslutne genom skrivelse ställd till föreningen. Ärendet skall upptagas i kallelsen till nästa föreningsstämma.Därvid kan styrelsens beslut upphävas eller fastställas.

§ 15 Vinst m.m.

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett tillreservfonden, fonderas.

§ 16 Föreningens upplösning

Uppkommer överskott vid föreningens upplösning tillfaller i förekommandefall, med enahanda rättigheter och skyldigheter som nu tillkommer föreningen, dess fast egendom det eller de organ som förvillasamfällighetens räkning handhar förvaltningen av berört område.Övriga tillgångar fördelas lika mellan föreningsmedlemmarna.